Privacyverklaring

Privacyverklaring lidmaatschap Crime Does Pay

 • Dit is de privacyverklaring van Crime Does Pay, de studievereniging van Criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
 • Het adres van Crime Does Pay is De Boelelaan 1105, Gebouw Initium, kamer 2a-12, 1081 HV Amsterdam. Het e-mailadres van Crime does Pay is [email protected].
 • Doelen waarvoor de gegevens verzameld worden:
  • Voor- en achternaam: Wij koppelen uw naam aan uw lidmaatschap. Ook hebben wij uw naam nodig om de contributie af te schrijven;
  • Adresgegevens: Wij gebruiken uw adresgegevens voor het versturen van post;
  • Bankrekeningnummer: Wij hebben uw bankrekeningnummer nodig om de contributie af te schrijven;
  • E-mailadressen: Wij gebruiken uw e-mailadres om nieuwsbrieven te verzenden en om u op de hoogte te stellen van alle activiteiten omtrent de verenging;
  • Geboortedatum: Wij gebruiken uw geboortedatum om na te kunnen gaan of u meerderjarig bent;
  • Studentnummer: Wij gebruiken uw unieke studentnummer om u te onderscheiden van andere leden;
  • Telefoonnummer: Wij gebruiken uw telefoonnummer om u te bereiken indien mailcontact niet mogelijk is;
  • Fotomateriaal: Het publiceren van foto’s van activiteiten op de website en in het verenigingsblad.
 • De ontvangers van de persoonsgegevens zijn
  • De bestuursleden van Crime Does Pay;
  • Het boekhoudprogramma ClubCollect;
  • Het profileringsfonds met als doel erkenning en ten behoeve van subsidies vanuit de universiteit.
 • U heeft recht op inzage, rectificatie, en het wissen van uw gegevens.
 • U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
 • U heeft recht op intrekking van de toestemming om de persoonsgegevens te verwerken.
 • U heeft het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Het lid dient eerst contact op te nemen met Crime Does Pay omtrent de klacht.
 • Enkel het verstrekken van uw bankrekeningnummer en uw naam is een contractuele verplichting en voorwaarde voor verwerking van uw lidmaatschap. Hiermee machtigt u Crime Does Pay om jaarlijks contributie af te schrijven. Indien u uw bankrekeningnummer en naam niet verstrekt, is het niet mogelijk om een lidmaatschap te krijgen bij Crime Does Pay. Het verstrekken van uw e-mailadres, telefoonnummer, studentnummer en geboortedatum is geen contractuele verplichting. Indien u deze gegevens niet verstrekt, kan Crime Does Pay niet garanderen dat u op de hoogte gesteld wordt van alle activiteiten en voorzieningen binnen de vereniging met de daarbij behorende informatie.
 • Uw gegevens worden bewaard tot wederopzegging van uw lidmaatschap via onze e-mail [email protected].
 • Binnen Crime Does Pay is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de vereniging of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.